top of page

Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Bike Cleaner: Bike Cleaner B.V., gevestigd te Harmelen onder k.v.k. nr. 84256680

 2. Klant: degene met wie Bike Cleaner een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Bike Cleaner en klant samen

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
   

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten van Bike Cleaner.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende voorwaarden en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
   

Prijzen

 1. Alle prijzen dei Bike Cleaner hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief overige kosten als administratiekosten, heffingen en reis, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Bike Cleaner niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 3. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 2, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.

 

Betalingen en betalingstermijn

Bike Cleaner verstuurd alleen producten als het bedrag uit de overeenkomst volledig is betaald.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Bike Cleaner, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 

Levertijd

 1. De door Bike Cleaner opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schade vergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (electronische) bevestiging heeft gekregen van Bike Cleaner.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Bike Cleaner niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur cq bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Bike Cleaner niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Bike Cleaner, bij gebreke waarvan Bike Cleaner niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Montage/ Installatie

Hoewel Bike Cleaner zich inspant alle montage en/ of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke, fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundigheid gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Bike Cleaner tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bike Cleaner geleverde producten en/ of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Bike Cleaner geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoord een geleverd product of geleverde dienst niet aan de hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht  verwachten, dan dienst de klant Bike Cleaner daar zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Bike Cleaner uiterlijk 2maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Bike Cleaner in staat is hierop te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Bike Cleaner gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Bike Cleaner.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bike Cleaner ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

 1. Bike Cleaner is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover dei schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Bike Cleaner aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeituit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Bike Cleaner is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade aan derden.

 4. Indien Bike Cleaner aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bike Cleaner vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bike Cleaner toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bike Cleaner niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bike Cleaner in verzuim is.

 3. Bike Cleaner heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Bike Cleaner kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Bike Cleaner in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bike Cleaner kan worden toegerekend in een van de wil van Bike Cleaner onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bike Cleaner kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits, internet, computer en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Bike Cleaner 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Bike Cleaner er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste dertig dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Bike Cleaner is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Bike Cleaner is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bike Cleaner zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Bike Cleaner.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bike Cleaner bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bike Cleaner is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

bottom of page